Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in onze websites opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder (schriftelijke) toestemming van Osteopathie Heerhugowaard.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze website verkregen is.

Op deze site maken wij gebruik van beeldmateriaal die wij hebben verkregen uit eigen en/of uit een openbare bron. Bij het gebruikte beeldmateriaal uit openbare bron, hebben wij naar ons beste kunnen en binnen onze mogelijkheden gecontroleerd of dit materiaal auteursrechtelijk beschermd is. Mocht blijken, bij beeldmateriaal uit openbare bron, dat ondanks onze inspanningen er toch sprake is van oneigenlijk gebruik van beeldmateriaal welke auteursrechtelijk beschermd is, zullen wij dit beeldmateriaal, na de door ons ontvangen reclamatie met bewijsvoering van auteurschap of rechthebbende, zo snel mogelijk verwijderen.

Osteopathie Heerhugowaard behoudt zich het recht voor deze disclaimer te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.

Privacy verklaring

Persoonlijke informatie

U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Er bestaat echter de mogelijkheid dat wij voor specifieke doeleinden informatie van u nodig hebben, zoals bijvoorbeeld naam en adres. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.

Als u besluit ons of onze zakelijke partners die persoonlijke informatie te verstrekken die zij nodig hebben – om met u te corresponderen bijvoorbeeld – zullen wij u zo mogelijk laten weten op welke manier deze informatie zal worden gebruikt. Wanneer u aangeeft dat die informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder contact, respecteren wij dat.

Beveiliging en kwaliteit van de informatie

Onze bedoeling is de kwaliteit en integriteit van de persoonlijke informatie te bewaken. Aanvragen van gebruikers voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie zullen zo snel mogelijk worden behandeld.

Links naar andere sites

Onze website bevat links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites of voor de privacybescherming op die websites.

Osteopathie Heerhugowaard behoudt zich het recht voor deze Privacy Verklaring te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.